Slogan

Nhóm: Đỗ Minh Kỳ & Phan Thùy Dương – Số báo danh: 35